افتتاح شعبه سوم در کشور قزاقستان در شهر آلماتی

چکیده

افتتاح شعبه سوم بوم سرامیک در کشور قزاقستان در شهر آلماتی

1401/3/3
136 بازدید
افتتاح شعبه سوم در کشور قزاقستان در شهر آلماتی

افتتاح شعبه سوم در کشور قزاقستان در شهر آلماتی