افتتاح شعبه اول بوم سرامیک در شهر بندری اکتاو قزاقستان

چکیده

افتتاح شعبه اول در قزاقستان شهر اکتاو

1400/12/18
95 بازدید
افتتاح شعبه اول بوم سرامیک در شهر بندری اکتاو قزاقستان

افتتاح شعبه اول بوم سرامیک در شهر بندری اکتاو قزاقستان

حمید قاسم جهرودی - معاونت بازاریابی و فروش